Өсімдіктер геномикасы мен биоақпараттандыру зертханасы

Хапилина

Оксана Николаевна

Candidate of Biological Sciences

Биотехнология, селекция, өсімдіктердің молекулалық биологиясы саласындағы маман. Отандық және шетелдік басылымдарда 140-тан астам ғылыми жарияланымдардың авторы, Scopus/WOS бойынша Хирша индексі=4, өнертабыстарға 6 авторлық куәлігі бар.

ORCID ID – 0000-0002-7256-568X

Scopus ID – 57194829297

Зерттеу бағыттары

 • Қазақстанның сирек кездесетін эндемикалық және реликті түрлерінің популяциялық-генетикалық, молекулалық-филогенетикалық зерттеулері;
 • өсімдіктердің сирек кездесетін, эндемикалық және дәрілік түрлерінің in vitro биобанкін құру және сақтау;
 • өсімдіктердің қоршаған ортаның стресс факторларына бейімделуінің молекулалық-генетикалық механизмдерін зерттеу;
 • өсімдіктердің шаруашылық құнды белгілері бар формаларын құрудың биотехнологияларын әзірлеу;
 • компьютерлік бағдарламалар мен генетикалық мәліметтер базасын әзірлеу.

Инновациялық әзірлемелер

 • Бағалы дәрілік өсімдік қызғылт семізотты Rhodiola Rosea L. микроклоналды көбейтудің технологиясын әзірлеу. Әзірленген технология дәрілік шикізат алу мақсатында плантациялық өсіру үшін қызғылт семізоттың тамыры бар өсімдіктерін алуға мүмкіндік береді;
 • Rhodiola sp., Allium sp., Paeonia anomala, Rhaponticum carthamoides эндемикалық және дәрілік өсімдіктерін in vitro культурасында ұзақ мерзімді сақтаудың технологиясын әзірлеу;
 • Әр түрлі маркерлерді қолдана отырып, бидай сорттары мен селекциялық линияларын генетикалық паспорттау технологиялары жасалды.

 

Қызмет көрсету

 • Сирек кездесетін, эндемикалық және дәрілік өсімдіктерді жедел көбейту;
 • Өсімдіктер сорттары мен линияларын молекула-генетикалық паспортизациялау;
 • Өсімдіктер мен фитопатогендік микроорганизмдерді ДНҚ баркодтау
 • Тұқым және отырғызу материалының фитоэкспертизасы

Басты басылымдар

Terletskaya, N., Turzhanova, A., Khapilina, O., Zhumagul, M., Meduntseva, N., Kudrina, N., Korbozova, N., Kubentayev, S., & Kalendar, R. (2023)
Genetic diversity in natural populations of Rhodiola species of different adaptation strategies. Genes, 14(4), [794]. https://doi.org/10.3390/genes14040794

Khapilina O, Turzhanova A, Danilova A, Tumenbayeva A, Shevtsov V, Kotukhov Y, Kalendar R 2021.
Primer Binding Site (PBS) profiling of genetic diversity of natural populations of endemic species Аllium ledebourianum Schult.. BioTech, 10(4): 23. DOI:10.3390/biotech10040023 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100826384&tip=sid&clean=0

Khapilina O, Raiser O, Danilova A, Shevtsov V, Turzhanova A, Kalendar R 2021.
DNA profiling and assessment of genetic diversity of relict species Allium altaicum Pall. on the territory of Altai. PeerJ, 9:DOI:10.7717/peerj.10674

Turzhanova A, Khapilina O, Tumenbaeva A., Shevtsov V, Raiser O, Kalendar R 2020.
Genetic diversity of Alternaria species associated with black point in wheat grains. PeerJ, 8: e9097 DOI:10.7717/peerj.9097

Shevtsov V., Ismailova A., Aitimova U., Khapilina O.
Application of information systems and tools in bioinformatics // Scientific Journal of Astana IT University. - Vol 9. - March 2022. – Р. 14-21. DOI: 10.37943/AITU.2022.59.49.002

Raizer, O. B.; Khapilina, O. N.; Turzhanova, A. S.; Tagimanova, D. S.; Kalendar, R. N. 2020.
Polymorphism of genes of antioxidant system enzymes in cultivated wheat species and wild-growing relatives. Agrarian Bulletin of The on November 26, 2020 DOI:10.32417/1997-4868-2020-202-11-85-92

Райзер О. Б., Хапилина О. Н.
iPBS полиморфизм редких реликтовых и исчезающих видов Allium, произрастающих на территории Казахстанского Алтая // Аграрный вестник Урала. - 2020. - №. 09 (200). – С. 63-73. DOI: 10.32417/1997-4868-2020-200-9-63-73