Ғылыми кеңес

Кеңес ҰБО-ның биология және медицина ғылымдары саласындағы инновациялық ғылыми-зерттеу және өндірістік-шаруашылық қызметті, іргелі және қолданбалы зерттеулерді дамыту мәселелері жөніндегі консультативті-кеңесші органы болып табылады. Өз қызметінде Кеңес «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы заңын, салалық бағдарламаларды, Қазақстан Республикасының ғылым саласындағы нормативтік-құқықтық актілерін, сонымен қатар ҰБО Жарғысын және осы ережені басшылыққа алады.

Ғылыми кеңестің негізгі міндеттері

 • ҰБО-ның ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық, инновациялық қызмет мәселелерін қарастыру, оның жетілдірілуі жөніндегі  ұсыныстарды жасау және ұсыныстарды енгізу;
 • Қазақстан Республикасының Президентімен және Қазақстан Республикасының Үкіметімен анықталған Қазақстан Республикасының ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметінің келешекті бағыттарын іске асыруға көмектесу;
 • ҰБО қызметінің стратегиялық және ағымдағы жоспарларын қарастыру;
 • ҰБО-ның бірыңғай мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысу бойынша басқа да ғылыми ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен,  ғылыми қоғаммен өзара әрекеттестік жөніндегі мәселелерін қарастыру;
 • Зерттеу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды жасау;
 • ҰБО-ның инновациялық қызметін дамыту мәселелерін қарастыру;
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін жариялау және насихаттау, оларды коммерциализациялауға көмектесу;
 • ҰБО-ның халықаралық ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастығын дамытуға көмектесу;
 • ҰБО және оның құрылымдық бөлімшелерінің тиімді жұмысы бойынша ұсыныстар жасау.

Ғылыми кеңестің міндеттері

 • Қазақстан Республикасы Үкіметіне қарасты Жоғары ғылыми-техникалық комиссиямен анықталған ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметтің келешекті бағыттарын іске асыру мақсатында ҰБО қызметінің негізгі бағыттары бойынша ұсыныстарды талқылайды және жасайды;
 • Ғылыми тұжырымдамаларды, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық даму бағдарламаларына, заңнамалық және ғылым саласындағы басқа да нормативтік актілерге ұсыныстарды қарастырады;
 • Ғылыми-зерттеу бағдарламалары, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстар, олардың нәтижелерін практикалық тұрғыдан іске асыру, ғылыми кадрларды дайындау, ғылыми еңбектерді шығару шеңберінде орындалатын жобалар жоспарын бекіту және іске асыру бойынша ұсыныстарды қарастырады және істеп шығарады;
 • Ағымдағы ғылыми-зерттеу бағдарламалары шеңберінде орындалатын жобалардың нәтижелері бойынша есептерді бекіту жөніндегі ұсыныстарды қарастырады және істеп шығарады;
 • ҰБО басқаруды жетілдіру, сонымен қатар ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құрастырымдық жұмыстарға (бұдан әрі – ҒЗТҚЖ) қаражатты тиімді пайдалану жөніндегі мәселелерді талқылайды және ұсыныстарды шығарады;
 • Басқа да ғылыми ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық мәселелерін қарастырады;
 • Құрылымдық бөлімшелердің, олардың басшыларының және жекелеген ғылыми қызметкерлердің ғылыми, ғылыми-техникалық қызметі туралы есептерді тыңдайды;
 • ҰБО-ның халықаралық ынтымақтастық мәселелерін, шетелдік ұйымдармен бірге өткізілген ғылыми зерттеулердің орындалу барысын талқылайды, шетелдік ғылыми іссапарлар бойынша есептерді тыңдайды;
 • Ғылыми кадрларды дайындау және біліктіліктерін жоғарылатуға байланысты мәселелерді талқылайды; ғалымдардың ғылыми кадрларды дайындау жөніндегі жұмыстары туралы хабарламаларын жүйелі түрде тыңдайды;
 • Мемлекеттік наградалар мен сыйақыларға ғылыми еңбектерді, ғылыми жаңалықтарды және өнертабыстарды ұсынады;
 • ҰБО-ның ғылымның дамуына үлес қосқан ғылыми қызметкерлерінің кандидатураларын ғылыми және құрмет атақтарына ұсынады;
 • Ұлттық ғылыми кеңес құрамына ұсынылған ғалымдардың кандидатураларын ұсынады;
 • Ғылыми құрылымдар, зертханалар меңгерушілерінің, бас және жетекші, аға және кіші ғылыми қызметкерлерінің бос лауазымдық орындарды алу мәселелері бойынша ұсыныстарды талқылайды және істеп шығарады;
 • Жекелеген авторлардың, ұжымдардың және қызметкерлердің ғылыми еңбектерін жариялауға ұсынады.

Ғылыми кеңесің құрамы

1.Искакова А.Н.«Ұлттық биотехнология орталығы» ЖШС бас директор м.а.,ғылыми кеңестің төрағасы
2.Огай В.Б.«Ұлттық биотехнология орталығы» ЖШС ғылым жөніндегі басқарушы директор, төраға орынбасары
3.Унышева Г.Б.«Ұлттық биотехнология орталығы» ЖШС (әрі қарай ҰБО) ғылыми және ғылыми-техникалық қызметті сүйемелдеу қызметінің басшысы, ғылыми хатшы
4.Абельденов С.К.ҰБО молекулярлық  биотехнология зертханасының меңгерушісі
5.Ескендирова С.ЗҰБО діңгек жасушалар зертханасының меңгеруші м.а.
6.Жабагин М.К.ҰБО адам генетикасы зертханасының меңгерушісі
7.Жолдыбаева Е.В.ҰБО ұлттық ұжымдық пайдалануға арналған биотехнология ғылыми зертханасының меңгерушісі
8.Какимжанова А.А.ҰБО өсімдіктер биотехнологиясы және селекциясы зертханасының меңгерушісі
9.Киян В.С.ҰБО биоәртүрлілік және генетикалық ресурстар зертханасының меңгерушісі
10.Манабаева Ш.А.ҰБО өсімдіктердің генетикалық инженерия зертханасының меңгерушісі
11.Мукантаев К.Н.ҰБО иммунохимия және иммунобиотехнология зертханасының меңгерушісі
12.Сарсенова М.А.ҰБО діңгек жасушалар зертханасының ғылыми қызметкері, жас ғалымдар кеңесінің төрағасы
13.Скиба Ю.А.Алматы қ. «ҰБО» филиалының басшысы
14.Тарлыков П.В.Проетеомика және масс-спектрометрия зертханасының меңгерушісі «Ұлттық биотехнология орталығы» ЖШС
15.Хапилина О.Н.ҰБО өсімдіктер геномикасы және биоинформатика зертханасының меңгерушісі
16.Хасенов Б.Б.ҰБО микроағзалардың генетикасы және биохимиясы зертханасының меңгерушісі
17.Шевцов А.Б.ҰБО қолданбалы генетика зертханасының меңгерушісі
18.Шульгау З.Т.ҰБО токсикология және фармакология зертханасының меңгерушісі
19.Шустов А.В.ҰБО генетикалық инженерия зертханасының меңгерушісі

Согласно пункта 7 приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан  от  15 июня 2015 года № 380  «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  от 31 марта 2011 г. №128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий  (ассоциированный профессор (доцент),  профессор)»,   Ученый совет РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК размещает справку о соискателе и список публикаций соискателя на присвоение ученого звания профессора  по специальности 060700 – биология  – Генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, доктора философии (PhD) Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича.

Согласно пункта 7 приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан  от  15 июня 2015 года № 380  «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  от 31 марта 2011 г. №128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий  (ассоциированный профессор (доцент),  профессор)»,   Ученый совет РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК размещает справки  о соискателях  и списки публикаций соискателей  на присвоение ученого звания ассоциированного профессора (доцента)  по специальности 03.01.00 – Биология:

Жолдыбаева Елена Витальевна  – к.б.н., заведующая Национальной научной лабораторией биотехнологии коллективного пользования РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК

Тарлыков Павел Викторович – PhD, заведующий лаборатории протеомики и масс-спектрометрии  РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК

Шевцов Александр Борисович –  к.б.н., заведующий лабораторией прикладной генетики РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК

Согласно пункта 7 приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан  от  15 июня 2015 года № 380  «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  от 31 марта 2011 г. №128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий  (ассоциированный профессор (доцент),  профессор)»,   Ученый совет РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК размещает справку  о соискателе  и списки публикаций соискателей  на присвоение ученого звания  профессора   по специальности 03.01.00 – Биология:

Огай Вячеслав Борисович — к.б.н., заведующий лабораторией стволовых клеток

Согласно пункта 7 приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан  от  15 июня 2015 года № 380  «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  от 31 марта 2011 г. №128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий  (ассоциированный профессор (доцент),  профессор)»,   Ученый совет РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК размещает справку  о соискателе Жабагине М.К.  и списки публикаций соискателя  на присвоение ученого звания ассоциированного профессора (доцента)  по специальности 03.02.070 – Генетика :

Жабагин Максат Кизатович –  к.б.н, заведующий лабораторией генетики человека РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК

Согласно пункта 7 приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан  от  15 июня 2015 года № 380  «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  от 31 марта 2011 г. №128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий  (ассоциированный профессор (доцент),  профессор)»,   Ученый совет РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК размещает справку  о соискателе Жабагине М.К.  и списки публикаций соискателя  на присвоение ученого звания ассоциированного профессора (доцента)  по специальности 03.01.00 — Биология

Кулыясов Арман Табылович – к.х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории протеомики и масс-спектрометрии

Согласно пункта 7 приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан  от  15 июня 2015 года № 380  «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан  от 31 марта 2011 г. №128 «Об утверждении Правил присвоения ученых званий  (ассоциированный профессор (доцент),  профессор)»,   Ученый совет ТОО «Национальный центр биотехнологии» МЗ РК размещает справку  о соискателе  и список публикаций соискателя  на присвоение ученого звания  профессора   по специальности  03.01.00 – Биология  (17.04.2023 г.)

Хасенов Бекболат Бауржанович – заведующий лабораторией генетики и биохимии микроорганизмов