AR14869645 «Қазақстан аумағында айналымдағы гаплотиптерге эхинококкоз қоздырғышының әртүрлі түрлерінің генетикалық тиістілігін анықтау»

Өзектілігі

Бұл жобаның негізгі идеясы Қазақстанда айналымда жүрген Эхинококк қоздырғышының барлық гаплотиптері мен түрлерін анықтау болып табылады. табиғи су қоймалары, ауыл шаруашылығы жануарлары және адамдар арасындағы негізгі таралу жолдарын белгілеу мақсатында дамудың әртүрлі өмірлік кезеңдерінде (аралық және түпкілікті иелері).

Біз экожүйедегі инвазияның таралуы мен берілуінің толық картасын зерттеуге, Қазақстанда кең таралған барлық бар гаплотиптерді егжей-тегжейлі талдауға және сәйкестендіруге әрекет жасадық. Дегенмен, GenBank деректер базасында әртүрлі хосттардан бөлінген патогендік гаплотиптер туралы генетикалық ақпараттың болмауына байланысты бұл жұмысты аяқтау мүмкін емес. Қоздырғыштың гаплоидты генотиптері туралы мәселе үй және ауылшаруашылық жануарлары, сондай-ақ адамдар арасында айналады. Бұл зерттеулер Қазақстан аумағында жүргізілген жоқ.

Мақсаты

Молекулярлық генетика және биоинформатика әдістерін қолдана отырып, эхинококкоз қоздырғышының әртүрлі типтерінің гаплотиптерге генетикалық сәйкестігін анықтау.

Күтілетін нәтижелер

– Қазақстан аумағында аралық және түпкілікті қожайындардағы эхинококкоз қоздырғышын анықтау үшін биологиялық материал жинау жүргізіледі;

– эхинококкоздың таксономиялық тиістілігі морфометриялық және морфологиялық сипаттамалар негізінде анықталды;

– өмірлік цикл кезеңіне байланысты эхинококкоздың геномдық ДНҚ-сын бөліп алудың хаттамалары мен әдістері жасалып, коллекция жасалды;

– ПТР талдауы жүргізілді және Echinococcus spp. қоздырғышының геномының митохондриялық аймақтарының ампликондары түзілді;

– маркер гендерінің нуклеотидтер тізбегі Sanger секвенирлеу әдісі арқылы дешифрленді және GenBank деректер базасына депозитке салынды;

– биоинформатикалық талдау жүргізіліп, зерттелетін аумақта айналатын эхинококкоз қоздырғышының әртүрлі түрлерінің гаплоидты генотиптері анықталды.

– эхинококкоз қоздырғышының гаплотиптері мен түрлерінің табиғи су қоймалары, ауылшаруашылық жануарлары және адамдар арасындағы негізгі берілу жолдары белгіленді.

Жоба молекулярлық паразитология саласында жоғары білікті мамандарды даярлайды. Ғылым магистрі академиялық дәрежесін алу үшін екі диссертация дайындалады және кем дегенде бір PhD докторын дайындау басталады.

Ғылыми жоба жетекшісі

Киян Владимир Сергеевич, PhD докторы, ассоцирленген профессор, Хирш индексі 4, Researcher ID: О-7403-2017, ORCID: 0000-0001-9787-9151, Scopus Author ID: 6701646393.

Зерттеу тобының мүшелері

Абдыбекова Аида Макеновна, Ветеринария ғылымдарының докторы, профессор. Хирш индексі 7, Researcher ID: AAQ-4561-2020, ORCID: 0000-0002-3307-7237, Scopus Author ID: 6507171000

Лидер Людмила Александровна, Ветеринария ғылымдарының кандидаты, доцент. Хирш индексі 2, Researcher ID: O-8442-2017, ORCID: 0000-0001-5842-0751,Scopus Author ID: 56058488900

Смагулова Айнура Муратовна,Техника ғылымдарының магистрі. Хирш индексі 2, Researcher ID: P-7618-2017, ORCID: 0000-0002-3067-3666, Scopus Author ID: 57213811809

Уахит Рабиға Сейтбатталқызы, техника ғылымдарының магистрі. Хирш индексі 1, ORCID: 0000-0001-7737-7162, Scopus Author ID: 57226673682

Леонтьев Сергей Валерьевич, ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі. ORCID: 0000-0001-7737-7162, Scopus Author ID: 5722667797.

Жобаның ғылыми жетекшісі мен зерттеу тобы мүшелерінің жоба тақырыбына қатысты жарияланымдары мен қорғау құжаттары

1. Chien-Hung Chen, Vladimir Kiyan, A.A. Zhylkibayev, Dubek Kazyken, Olga Bulgakova, Kent E. Page, Rakhmet I. Bersimbaev, Eric Spooner and Dos D. Sarbassov. Autoregulation of the mTOR Complex 2 integrity is controlled by the ATP-dependent mechanism. J. Biol. Chem. – 2013. – V. 288 (38). – P. 27019-27030. IF-4,65. Q1. Процентиль – 90. DOI: 10.1074/jbc.M113.498055.

2. Kazyken D., Kiyan V., Kaz Y., Zhylkibayev A.A., Chen C-H, Agarwal N.K., Sarbassov D.D. The nuclear import of ribosomal proteins is regulated by mTOR. Oncotarget. – 2014. – Vol. 5 (23). – P. 9577-9593. IF-6.359. Q1. Процентиль – 69. DOI: 10.18632/oncotarget.2473.

3. Bulashev A.K., Borovikov S.N., Serikova S.S., SuranshievZh.A., Kiyan V.S., Eskendirova S.Z. Development of ELISA using anti-idiotypic antibodies for diagnosis of opisthorchiasis. Folia Parasitologica. – 2016. – Р. 63: 025. IF-1.271. Q3. Процентиль – 47. DOI: 10.14411/fp.2016.025.

4. Vladimir S. Kiyan, Aitbay K. Bulashev, Aleksey V. Katokhin. Opisthorchis felineus and Metorchis bilis Metacercariae in Cyprinid Fish Leuciscus idus in Nura-Sarysu River, Kazakhstan. Korean J Parasitol. – 2018. – Vol. 56 (3). – P. 267-274. IF-1,207. Q3. Процентиль – 39. DOI: 10.3347/kjp.2018.56.3.267.

5. Abetov DA, Kiyan VS, Zhylkibayev AA, Sarbassova DA, Alybayev SD, Spooner E, Song MS, Bersimbaev RI, Sarbassov DD. Formation of mammalian pre-ribosomes proceeds from intermediate to composed state during ribosome maturation. J. Biol. Chem. – 2019. – V. 292 (28). – P. 10746-10757. IF-5.157. Q2.Процентиль – 84. DOI: 10.1074/jbc.AC119.008378.

6. Vladimir Kiyan, Aitbay Bulashev, Aibek Zhumalin, Ainura Smagulova, Ludmila Lider. Immunogenicity and Antigenicity of Opisthorchis felineus Proteins. Adv. Anim. Vet. Sci. 2020, 8(9): 933-939. Процентиль – 31http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2020/8.9.933.939.

7. Aiganym Bekenova, Ainura Smagulova, Aleksey Katokhin, Sergei Borovikov, Vladimir Kiyan. Molecular Differential Diagnosis between Opisthorchis felineus and Metorchis bilis. Adv. Anim. Vet. Sci. 2020, 8(s3): 27-32. Процентиль – 31. http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2020/8.s3.27.32.

8. Smagulova A., Katokhin A., Mambetpayeva B., Kulmaganbetova N., Kiyan V. A multiplex PCR assay for the differential detection of Opisthorchis felineus and Metorchis bilis. Georgian Medical News No 1 (310) 2021. 176-182. Процентиль – 20. PMID: 33658428.

9. Uakhit RS, Lider LA, Smagulova AM, Leontyev SV, Abdrakhmanov SK, Kiyan VS. First Molecular Identification of Dirofilaria repens Found in a Wolf Heart in Kazakhstan. Adv. Anim. Vet. Sci. 2021, 9(9): 1342-1346. Процентиль – 31. http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2021/9.9.1342.1346.

10. Torgerson PR, Shaikenov BS, Baitursinov KK, Abdybekova AM. The emerging epidemic of echinococcosis in Kazakhstan. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2002 Mar-Apr;96(2):124-8. IF-5.157. Q2. Процентиль – 84. doi: 10.1016/s0035-9203(02)90276-2.PMID: 12055797.

11. Shaikenov BS, Torgerson PR, Usenbayev AE, Baitursynov KK, Rysmukhambetova AT, Abdybekova AM, Karamendin KO. The changing epidemiology of echinococcosis in Kazakhstan due to transformation of farming practices. Acta Trop. 2003 Feb;85(2):287-93. IF-3.112. Q1. Процентиль – 79. doi: 10.1016/s0001-706x(02)00236-x. PMID: 12606108.

12. Torgerson PR, Shaikenov BS, Rysmukhambetova AT, Ussenbayev AE, Abdybekova AM, Burtisurnov KK. Modelling the transmission dynamics of Echinococcus granulosus in dogs in rural Kazakhstan. Parasitology. 2003 May;126(Pt 5):417-24. IF-3.234. Q1. Процентиль – 74. doi: 10.1017/s0031182003002932. PMID: 12793645.

13. Torgerson PR, Burtisurnov KK, Shaikenov BS, Rysmukhambetova AT, Abdybekova AM, Ussenbayev AE. Modelling the transmission dynamics of Echinococcus granulosus in sheep and cattle in Kazakhstan. Vet Parasitol. 2003 May 30;114(2):143-53. IF-2.738. Q2. Процентиль – 71. doi: 10.1016/s0304-4017(03)00136-5. PMID: 12781476.

14. Abdybekova AM, Torgerson PR. Frequency distributions of helminths of wolves in Kazakhstan. Vet Parasitol. 2012 Mar 23;184(2-4):348-51. IF-2.738. Q2. Процентиль – 71. doi: 10.1016/j.vetpar.2011.09.004. Epub 2011 Sep 12. PMID: 21962968.

15. Abdybekova A., Sultanov A., Karatayev B., Zhumabayeva A., Shapiyeva Z., Yeshmuratov T., Toksanbayev D., Shalkeevand R., Torgerson P.R. Epidemiology of echinococcosis in Kazakhstan: an update //Journal of Helminthology (2015) 89. – P.647-650. IF-1.6. Q2. Процентиль – 68. DOI: 10.1017/S0022149X15000425.

16. Abdybekova A., Sultanov A., Dzhusupbekova N., Abdibayeva A., Zhaksylykova A., Kerimbaeva R., Akhmetova G., Torgerson P.R. Parasites of farmed marals in Kazakhstan // Small Ruminant Research, 153, 2017. – P.142-145. IF-0.947. Q2. Процентиль – 71. DOI: 10.1016/j.smallrumres.2017.06.011.

17. Abdybekova A.M., Zhuangzhi Zhang, Sultanov A.A., Abdibayeva A.A., Zhaksylykova A.A., Junisbayeva S., Aubakirov M., Akhmetova G.D., Torgerson P.R. Genotypes of Echinococcus isolated from domestic livestock in Kazakhstan //Journal of Helminthology, 2019. – P.1-3. IF-1.436. Q2. Процентиль – 68. DOI: 10.1017/S0022149X19000634.

18. Brusentsov I.I., Katokhin A.V., Brusentsova I.V., Shekhovtsov S.V., Borovikov S.N., Goncharenko G.G., Lider L.A., Romashov B.V. et al. Low genetic diversity in wide-spread Eurasian liver fluke Opisthorchis felineus suggests special demographic history of this trematode species. PLoS One. 2013; 8(4):e62453. IF-3.24. Q2. Процентиль – 87. DOI: 10.1371/journal.pone.0062453.

19. Ibrayev B., Lider L., Bauer C. Gasterophilus spp. infections in horses from northern and central Kazakhstan. Vet Parasitol. 2015; 207(1-2):94-98. IF-2.738. Q1. Процентиль – 96. DOI:10.1016/j.vetpar.2014.11.015.

20. Akibekov OS, Lider LA, Odoevskiĭ IM, Tokpan SS, Ospanova AZ. [Immunochemical properties of the excretory-secretory antigen of Trichinella spiralis]. Med Parazitol (Mosk). 2015 Jan-Mar;(1):43-6. Russian. Процентиль – 30. PMID: 25850317.

21. Lider L., Leontyev S., Ussenbayev A., Kiyan V., Akibekov O., Seitkamzina D., ZhanabayevA. Intestinal helminths of wild Canidae from the Kazakhstan steppe ecosystems Veterinaria. 2020; 69(2): P. 111-119.  URI: http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1442

Қол жеткізілген нәтижелер

2022 жыл

Қазақстандағы эхинококкоздың аралық және түпкілікті иелерінен биологиялық материал жиналды, биологиялық қауіпсіздіктің жоғары стандарттарына сәйкес 392 сынама алынды. Алынған үлгілер паразитологиялық әдіспен зерттеліп, Echinococcus spp. біріншілік идентификациясы жүргізілді.

Ғылым және жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету комитеті ұсынған отандық басылымдардағы жарияланымдар:

  1. Abdybekova , A., Yalysheva , S., Zhaksylykova , A., Uakhit, R., & Kiyan, V. (2022). Gastrointestinal helminthiases of dogs with molecular genetic identification of echinococcosis. Eurasian Journal of Applied Biotechnology, (3), 51–57. https://doi.org/10.11134/btp.3.2022.6

2023 жыл

Биологиялық материалды жинау нәтижесінде адамның 53 оң сынамасы іріктелді, ауылшаруашылық жануарларынан: ірі қара – 1044, ұсақ мал – бауыр мен өкпенің зақымданған мүшелерінен гидатидті кисталардың 693 оң сынамасы. Жиналған 725 ит нәжісінің сынамаларының 30-ында таэниаид жұмыртқалары оң нәтиже берді. Сондай-ақ, сараптама нәтижесінде 120 жабайы жыртқыш (түлкі, қасқыр және қарсақ) эхинококкоз дернәсілімен ауырған.

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде Echinococcus spp. зерттелген үлгілерінің таксономиясы құрылды, геномдық ДНҚ-ны бөліп алу және ПТР талдауын жүргізу хаттамалары әзірленді, арнайы маркер гендерінің ампликондары әзірленді, тереңірек талдау үшін реттелген болады.

Халықаралық конгрестерге қатысу:

Жоба қызметкерлері 2023 жылғы 27-30 тамыз аралығында И.К.Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медицина академиясында (Бішкек, Қырғызстан) өткен Эхинококкоз бойынша XXIX Дүниежүзілік конгреске қатысты. Жоба жетекшісі Киян В.С. «Genetic features of echinococcosis common in the Republic of Kazakhstan» тақырыбында ауызша баяндама жасады, жетекші ғылыми қызметкер Абдыбекова А.М. «Қазақстан Республикасы территориясының эхинококкозға эпизоотологиялық сипаттамасы» тақырыбында ауызша баяндама жасады, ғылыми қызметкер Уахит Р.С. «Mocecular genetic identification of Echinococcus spp. found in wolves of Kazakhstan».

Халықаралық конференциялардағы жарияланымдар:

  1. Uakhit R.S., Mannapova N.E., Jazina K.T. PRELIMINARY STUDY OF ECHINOCOCCUS SPECIES DISTRIBUTION IN KAZAKHSTAN // «СЕЙФУЛЛИН ОҚУЫ – 19» халықаралық ғылыми-теориялық конференция, Астана, 2023. Т. 1, ч.2, с. 88-90.
  2. Киян В.С., Уахит Р.С., Смагулова А.М. Жабайы етқоректілердің гельминтоздарын генетикалық анықтау. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым ҒЗИ «Зоология институты» РМК-ның 90 жылдығына арналған «ХХІ ғасырдағы Қазақстандағы зоологиялық зерттеулер: нәтижелері, мәселелері және болашағы» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Алматы, 2023. – С. 101-107.
  3. Киян В.С., Лидер Л.А., Уахит Р.С., Смагулова А.М. Қазақстан Республикасындағы эхинококкоздың генетикалық әртүрлілігі // Медициналық микробиология, клиникалық микология және иммунология бойынша VII Бүкілресейлік конгрестің тезистері (XXVI Кашкин оқулары). – Т. 25, №2. – Санкт-Петербург, 2023. – С. 123.

Нұсқаулар:

1 Уахит Р.С., Қиян В.С. Эхинококкоз қоздырғышын генетикалық идентификациялау бойынша әдістемелік ұсыныстар // «Ұлттық биотехнология орталығы» ЖШС, ҚР ДСМ. – Астана, 2023. – 24 б.